POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady przechowywania plików Cookies

Niniejszy serwis internetowy korzysta z plików cookies („ciasteczek”) do przechowywania anonimowych informacji o jego użytkownikach. Służy to zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług oraz pomaga w doskonaleniu funkcjonalności serwisu. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy gromadzonych przez nas informacji innym podmiotom.

Czym są pliki cookies ?

Pliki cookie są małymi plikami  przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami.  Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.

Jakie informacje są zbierane przez nasz serwis internetowy?

Pliki cookie, z których korzysta serwis używane są do:

 • monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
 • zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
 • poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
 • gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów.
 • gromadzenia danych przez sieci reklamowe.

Jak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące Fabryki Substancji Zapachowych Pollena Aroma Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), przy ul. Przemysłowej 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000209709.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Substancji Zapachowych Pollena Aroma Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100) przy ul. Przemysłowej 14, KRS: 0000209709, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@pollenaaroma.com.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Cel przetwarzania: Realizacja zamówienia/ usługi.
   Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   Okres przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/ usługi oraz przez czas niezbędny po jego/jej zakończeniu.
  2. Cel przetwarzania: Przedstawienie oferty
   Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   Okres przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu przesłania oferty.
  3. Cel przetwarzania: Skontaktowania się z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu i adresem e-mail w celach marketingowych.
   Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji czy wykonania usługi. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.
   Okres przetwarzania danych osobowych: Okres trwania akcji marketingowej.
  4. Cel przetwarzania: W celu wypełnienia zainicjowanego przez Panią/Pana procesu reklamacyjnego.
   Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
   Okres przetwarzania danych osobowych: Okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
  5. Cel przetwarzania: Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
   Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.
   Okres przetwarzania danych osobowych: Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora.
  6. Cel przetwarzania: Prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
   Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
   Okres przetwarzania danych osobowych: Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:
  1. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  2. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług kurierskich, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji naszych akcji marketingowych, podmiotom świadczącym na nasza rzecz usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe).
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych osobowych z naszej bazy danych),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@pollenaaroma.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na Panią/Pana, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszej stronie internetowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?

Zostaw swój numer telefonu, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą  • FSZ Pollena-Aroma Sp. z o.o.
  • ul. Przemysłowa 14
  • 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki